Disclaimer

Deze website (hierna “de Website”) is een initiatief van Kumpen nv, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Paalsteenstraat 36, gekend onder het ondernemingsnummer 0419.914.978, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna “Kumpen”).

Algemeen
Het gebruik van deze Website is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”). Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze Gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

U erkent dat de onderhavige Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen U en Kumpen.

Wijzigingen
Kumpen behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de Website deze Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

De draagwijdte van de in de Website opgenomen informatie
Deze Website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Kumpen en haar respectieve activiteiten.
Alhoewel Kumpen zich inspant om via de Website informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Kumpen niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de Website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. De informatie die beschikbaar is gemaakt op of via de Website wordt enkel ter informatie verstrekt en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kumpen. Als u fouten in de inhoud ontdekt, neem dan contact op met de webmaster. Kumpen behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving veranderingen en verbeteringen aan te brengen aan de Website.

Aansprakelijkheid
Kumpen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van op of via de Website ter beschikking gestelde informatie. Het gebruik van de Website of de daarop aanwezige informatie of inhoud gebeurt dan ook volledig op eigen risico.

Intellectuele-eigendomsrechten
Bepaalde inhoud van de Website valt onder copyrightbescherming. Er worden geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en/of de inhoud aan U overgemaakt.

Verbintenissen van de gebruiker
De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii) de toegang tot de Website niet te verhinderen, noch de Website te verstoren of te wijzigen, noch de Website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de Website, Kumpen, of derden; iii) geen gebruik te maken van de Website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de Website niet in het gedrang te brengen; (v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Hasseltse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden.

 

Privacybeleid

Kumpen verbindt zich ertoe de privacy te waarborgen van bezoekers aan zijn website (hierna de “Website”). 

Kumpen kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U hoeft geen persoonlijke gegevens mee te delen om de Website te bekijken. U kunt er echter voor kiezen om dat wel te doen via het contactformulier.

Alle informatie of gegevens die door U aan Kumpen worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Kumpen in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn.

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt onze website gebruik van cookies, hoofdzakelijk om de taal waarin u de website bekijkt te registreren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden. De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en u kunt er niet door geïdentificeerd worden. U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar de webmaster.